STUDIEVÄGLEDNING

VILKEN RIKTNING SKA DU TA?

STUDIEVÄGLEDNING


Inom den kommunala vuxenutbildningen i Dorotea kan du läsa kurser på grundläggande och gymnasial nivå, yrkeskurser, utbildning i svenska för invandrare (Sfi) och särskild utbildning för vuxna.


Studie- och yrkesvägledaren finns på Lärcentrum och hjälper dig att planera dina studier.

Du är välkommen att besöka eller ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren på Dorotea Lärcentrum när du vill diskutera och planera ditt studie- eller yrkesval. Du kanske behöver stärka din kompetens genom vidareutbildning, ändra inriktning eller komplettera betyg inför framtida studier.


Det här kan du få hjälp med:

 • ansökan och individuell studieplanering
 • vägledning
 • information om utbildning på olika nivåer
 • information om yrkesutbildning
 • hur du kompletterar betyg för behörighet
 • information om studiemedel
 • slutbetyg
 • validering och prövning


Välkommen att boka tid! Inför första mötet, kom ihåg att ta med dig dina tidigare betyg.

Mycket information kring utbildningar finns på utbildningsinfo.se


Studera.nu är webbplatsen som ska informera och inspirera hela vägen in på högskolan, genom studier, utlandsstudier, master-år och kanske till och med forskarstudier. Anmälan till högskolan görs på vår systerwebbplats Antagning.se. Bakom Studera.nu står Universitets- och högskolerådet (UHR).


Från och med antagningen hösten 2010
ändrades reglerna för antagning till högskolan.

De viktigaste är:

 • Kraven för grundläggande behörighet skärptes.

 • Du måste ha ett slutbetyg, avgångsbetyg eller gymnasieexamen. Ett samlat betygsdokument, utdrag ur betygskatalog eller studiebevis ger inte längre grundläggande behörighet.

MATILDA MARKUSSON

Adress: Parkvägen 1, Dorotea


E-post: matilda.markusson@dorotea.se


Telefon: 072 - 248 30 29

STUDIE OCH YRKESVÄGLEDARE

NYHETER OM

STUDIESTARTSSTÖD

VEM FÅR STUDERA?


INFORMATION TILL STUDERANDE

POÄNGSYSTEM I OLIKA UTBILDNINGSFORMER


Se tabell nedan.

LÄS MER

MERITPOÄNG


Det finns övergångsregler som är viktiga att känna till.

LÄS MER

RÄKNA MERITPOÄNG


Med det nya antagningssystemet till högskolan har det blivit mer komplicerat att räkna ut sin meritpoäng.

RÄKNA UT

ANSÖKAN OCH BETYG


STUDIEEKONOMI


FRÅGOR OCH SVAR


SKA DU TA NÄSTA STEG?


Vi finns här för att hjälpa dig i dina studier.

VALIDERING


En person kan oftast betydligt mer än vad som är fångat i olika dokument som exempelvis betyg, intyg och andra utbildningsbevis. Vi lär oss hela tiden nya saker i möten med andra människor inom utbildning, på arbetet och på fritiden.

PRÖVNING


En prövning innebär att du läser in kurser på egen hand och gör prov vid ett eller flera tillfällen. Läraren sätter betyg efter avslutad prövning.

INFORMATION TILL STUDERANDEALLMÄNT


Du som studerar via den kommunala vuxenutbildningen eller läser mot högskola/universitet har möjlighet att använda Lärcentrums lokaler och utrustning.


TENTAMENSSKRIVNING
Istället för att åka till en högskola eller ett universitet kan man sitta här på Lärcentrum och göra sin tentamen, förutsatt att lärosätet har godkänt att tentamen får göras i hemkommunen via ett lärcentra.

Som studerande vid Lärcentrum har du tillgång till:

 • Lärosalar
 • Grupprum
 • Kök med varmdrycksautomat
 • Datorer
 • Bredband
 • Gäst wifi
 • Skrivare
 • Scanner
 • Videokonferens
 • Kopiator

samt personal som ger undervisning, handledning, information och vägledning.

VEM FÅR STUDERA?


Vi finns här för att hjälpa dig med dina studier. Kontakta oss om du har frågor.

UTBILDNING PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

Rätt till grundläggande vuxenutbildning har du:

 • från och med 1 juli det år du fyller 20 år
 • som saknar de kunskaper som barn och ungdomar får i grundskolan

UTBILDNING PÅ GYMNASIAL NIVÅ

Behörig att delta i gymnasial vuxenutbildning är du:

 • från och med 1 juli det år du fyller 20 år
 • om du saknar eller har brister i de kunskaper som kursen ska ge
 • som har förutsättningar att följa kursen

Behörig är också du som är under 20 år och har gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasieskolan.

Om flera behöriga söker en kurs och inte alla får plats ska ett urval ske.

"Att studera är som att ro uppför strömmen, den som inte tar krafttag glider tillbaka."

- Kinesiskt ordspråk

UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE, SFI

Rätt att studera på Sfi har du:

 • från och med 1 juli det år du fyller 16 år
 • som inte har grundkunskaper i svenska
 • som är folkbokförd i Dorotea kommun

SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA

Utbildning på grundläggande nivå

Du som har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada har rätt till utbildning:

 • från och med 1 juli det år man fyller 20 år
 • som saknar sådana kunskaper som utbildningen i grundsärskolan syftar till att ge
 • som har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen

Utbildning på gymnasial nivå

Du som har en utvecklingstörning är behörig att delta:

 • från och med 1 juli det år man fyller 20 år
 • har gått färdigt gymnasiesärskolan men saknar kunskaper i vissa ämnen
 • behöver ominlärning på grund av en nyförvärvad hjärnskada
 • har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen

Om flera behöriga söker en kurs och inte alla får plats ska ett urval ske.


BEHÖRIGHETER

Skollagen

20 kap. Kommunal vuxenutbildning

Rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå


11§ En vuxen har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå från och med andra kalenderhalvåret det år då han eller hon fyller 20 år, om han eller hon

 1. är bosatt i landet
 2. saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan och
 3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

Den som har rätt att delta i utbildning enligt första stycket har rätt att delta i sådan utbildning även i en annan kommun än hemkommunen, om utbildningen tillhandahålls där.

Mer information finns här


Rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå
19§ En vuxen som är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå enligt 20 § och som har en examen från ett yrkesprogram i gymnasieskolan enligt 16 kap. 27 § men inte uppnått grundläggande behörighet till högskolestudier har rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå i syfte att uppnå en sådan behörighet.

Mer information finns här


Behörighet till utbildning på gymnasial nivå
20 § En vuxen är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon

 1. är bosatt i landet
 2. saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge
 3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen och
 4. i övrigt uppfyller föreskrivna villkor

Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första stycket, men har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

URVAL GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIALA KURSER

Förordning om vuxenutbildning

Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning

3 kap. Behörighet och urval

Urval

7 §   Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inte kan antas till sådan utbildning, ska ett urval göras. Vid detta urval ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till en sökande som har kort tidigare utbildning och som

   1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
   2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering, eller
   3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet eller planerat yrkesval.

Något urval ska inte göras i fråga om sådan kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som en sökande har rätt att delta i enligt 20 kap. 19, 19 a eller 19 b § skollagen (2010:800).


Förordning (2016:1185).

8 §   Om samtliga behöriga sökande till särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå inte kan antas till sådan utbildning, ska ett urval göras. Vid detta urval ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till en sökande som har kort tidigare utbildning och som

   1. inte tidigare har deltagit i motsvarande utbildning,
   2. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
   3. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat inom gymnasiesärskolan, eller
   4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet eller planerat yrkesval.

Första stycket 3 gäller även om den sökande har avslutat studierna inom gymnasiesärskolan, men utan att få gymnasiesärskolebevis. Förordning (2013:750).