PERSONUPPGIFTER


Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling är att kunna behandla din ansökan och att du sedan ska kunna fullgöra dina ev. fortsatta studier hos oss. Vi tillämpar vid varje tidpunkt gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.


Mer information om behandling av personuppgifter hittar du på Dorotea kommuns hemsida.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.